sql server 2005 express

sql server 2005 express 免费版(包括管理器)

此安装包是从微软官方下载的,亲自测试为可用。

共有两个文件:

  • SQLEXPR_ADV_CHS.EXE          267.4M          此文件为SQL数据库安装包
  • dotnetfx.exe          22.4M          此文件为 NET Framework 框架组件

安装SQL前电脑中必须安装NET Framework 框架,如果你电脑中已存在则不需要重新安装。

百度网盘下载地址: http://pan.baidu.com/s/1jGuYjGy 密码: wug3

如果你有问题可联系QQ1479879660进行讨论